เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ทั้งสามระดับ

เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น

เข้าร่วมงาน คนพิการสากลจังหวัดระยอง
โดยผู้อำนวยการ นายเฉลิม เปรมวิชัย ได้รับรางวัล สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

และอื่นเข้าร่วมโครงการอื่นๆอีกมากมาย